Cover of Studia Philosophica
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Displaying: 1-20 of 21 documents

Show/Hide alternate language

1. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 2
Josef Petrželka Editorial
view |  rights & permissions | cited by
studie / articles
2. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 2
Zlatica Plašienkova, Oksana Slobodian Zlatica Plašienkova
Some ethical-religious views of Nikolai O. Lossky and Eugene V. Spektorsky (searching for thought parallels)
Niektoré eticko-náboženské názory Nikolaja O. Losského a Jevgenija V. Spektorského (hľadaní myšlienkových paralel)

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Two famous Russian thinkers Nikolai O. Lossky (1870–1965) and E. Vasilievich Spektorsky (1875–1951) had a lot in common: both were talented intellectuals, lecturers and authors of many works on philosophy, history of philosophy, culture, politics and literature; both had to leave Russia and settle down abroad, and continue academic and creative activities in foreign environments. All these factors contributed to their friendly and intellectual communication which we want to pay attention to in this article. The purpose of the article is to demonstrate similarities in how Lossky and Spektorsky formulated and addressed ethical issues on the grounding of Christianity and Christian-based philosophy. Thus, we have chosen several aspects of their ethical systems which are crucial for understanding the way of their moral thinking and which are representative in terms of comparison of these two authors: general philosophical positions, grounding ethics in Christianity, absolute basis of ethics and the way it can be cognized, human freedom, motives and goals of moral behavior, and moral evolution and the perspectives of humanity.
eseje / essays
3. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 2
Tomaš Měšťanek Tomaš Měšťanek
Filozofie na gymnaziu
Philosophy in High School

view |  rights & permissions | cited by
4. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 2
Josef Petrželka Josef Petrželka
Jak se kresli (neexistujici) zlo
How to draw (non-existent) evil

view |  rights & permissions | cited by
rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews
5. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 2
Jiři Gabriel Miloš Dokulil, Kristus Ježíš, anebo Ježíš Kristus?
view |  rights & permissions | cited by
6. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 2
Jiři Gabriel Dvě knihy o Olegu Susovi
view |  rights & permissions | cited by
7. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 2
Josef Petrželka Rozhovor s Janou Nechutovou a Janem Zouharem
view |  rights & permissions | cited by
8. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Josef Petrželka Editorial
view |  rights & permissions | cited by
studie / articles
9. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Andrej Kalaš Andrej Kalaš
The Problem of Truth, Happiness and Self-Refutation in the Philosophical Viewpoint of the World by Pyrrho of Elis
Problém pravdy, blaženosti a sebavyvrátenia vo filozofickom pohľade na svet u Pyrrhóna z Elidy

abstract | view |  rights & permissions | cited by
This paper attempts to explore the concept of truth, human happiness and the related prob­lem of self-refutation in the philosophical viewpoint of the world by Pyrrho of Elis. I argue that according to the so-called metaphysical interpretation of Pyrrho, the reason for our radical incompetence when it comes to knowledge is not our cognitive inability to grasp the truth, but rather the very nature of things of the world. I provide an alternative philosophical interpretation which is based on a philological conjecture in the preserved textual source. I then point out a surprising connection between this radical attitude and the achievement of human happiness, which constitutes the ultimate goal of Pyrrho’s philosophy. Finally, I pres­ent a possible solution to the problem of self-refutation, which is in a sense a challenge for radical Pyrrhonian agnosticism. By this paper, I endeavour to show how bizarre could be the image of the world viewed by the prism of radical skepticism of the early Pyrrhonism. Nev­ertheless, it is a world, wherein the philosopher vindicates his/her eudaimonia and defends the logical consistency of one’s own claims.
10. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Tomáš Korda Tomáš Korda
Návrh intepretace konce dějin u Hegela
An Outline of the Interpretation of Hegel’s End of History

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Tato stať je výrazně ovlivněna pronikavou intepretací Hegelovy Fenomenologie ducha, kte­rou pod titulem Hegelova fenomenologie světa předložila Tereza Matějčková. Stať vychází z otázky, co z hlediska časovosti dělá duch, který nahlíží rozum působící v dějinách, když tento rozum nahlíží jakožto věčně působící princip (motor) dějin. Duch nevyhnutelně zaují­má perspektivu konce dějin. Tuto perspektivu ale neinterpretuji jako pokus vystoupit z dějin, popírat jejich časovost či přehlížet právě probíhající přítomné dění. Neboť právě „nynějšek“ má duch poznat tak, že v něm kulminuje věčně působící rozum. Z hlediska konce dějin či věč­nosti duch v přítomném poznává to věčně přítomné (totiž Rozum). K objasnění perspektivy konce dějin ji jednak krátce kontrastuji s Nietzscheho a Kantovým náhledem na konec dějin a jednak ji navrhuji připodobnit k „andělu dějin“, kterého viděl Walter Benjamin na obraze Angelus Novus a který zděšen z přítomného couvá zády k budoucnosti.
11. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Jakub Kapičiak Jakub Kapičiak
K materialite v myslení Judith Butlerovej
On Materiality in Judith Butler’s Thought

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Štúdia sa zameriava na poznámky Judith Butlerovej o chiazmatickom prepojení jazyka a ma­térie. Cieľom je zistiť, čo takéto prepojenie vôbec znamená a odkiaľ pramení. Štúdia ukazuje, že ono prepojenie organicky vyplýva z autorkinej koncepcie performatívnej rodovej identity. Autorka prisudzuje telu úlohu aktívneho participanta v procese konštrukcie identity. Tým sa Butlerová vo svojej koncepcii vyhýba kultúrnemu determinizmu a emergencii voluntaristic­kého subjektu. Po stručnom zhrnutí Butlerovej koncepcie performatívnej rodovej identity sa štúdia ďalej zaoberá rozkladom opozície subjektu a objektu v autorkiných prácach. Následne sa už štúdia usiluje vyrovnať s otázkou chiazmatického prepojenia jazyka a matérie.
eseje / essays
12. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Josef Krob Josef Krob
Současnost starých otázek
Topicality of Old Questions

view |  rights & permissions | cited by
13. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Adriana Peremilovská, Josef Petrželka Adriana Peremilovská
„Obrázek vydá za tisíc slov“
One picture is worth thousand words

view |  rights & permissions | cited by
14. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Jan Zouhar Jan Zouhar
O dějinách české filozofie
On History of the Czech Philosophy

view |  rights & permissions | cited by
rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews
15. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Jiří Gabriel Filosofický seminář na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v letech 1919–1925
view |  rights & permissions | cited by
16. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Radim Brázda Filozofové ve městě
view |  rights & permissions | cited by
17. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Ivana Holzbachová Miroslav Petříček, Co je nového ve filozofii
view |  rights & permissions | cited by
18. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Ivo Pezlar Jaroslav Peregrin, Co je nového v logice
view |  rights & permissions | cited by
19. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Jan Zouhar Zdeněk Pousta, Jaroslav Císař. Astronom a diplomat v Masarykových službách
view |  rights & permissions | cited by
20. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Ivana Holzbachová „K čemu je dobrá válka?“ Glosa
view |  rights & permissions | cited by