Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 34 documents

Show/Hide alternate language

1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 4
Ks. Profesor Doktor Jozef Pastuszka: Kronika życia i działalności naukowej
Ks. Profesor Doktor Jozef Pastuszka

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 4
Stefan Kunowski Stefan Kunowski
O czynnikach rozwoju człowieka — dyskusyjnie
About the Factors of Human Development in a Controversial Way

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 4
Jerzy Strojnowski Jerzy Strojnowski
Szkic rozwoju ważniejszych teorii psychofizjologicznych od starożytności do oświecenia
Outline of the Development of Some Important Psychophysiological Theories From the Antiquity to the Enlightenment

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Charakterystyka głownych wspołczesnych podejść do badań w zakresie psychologii myślenia
Characteristics of the Main Contemporary Approaches to the Problems of Research into the Psychology of Thinking

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 4
Maria Grzywak-Kaczyńska, Czesław Walesa Maria Grzywak-Kaczyńska
Wpływ uczenia na przyspieszenie rozwoju zdolności logicznych u dzieci
Influence of Teaching on the Acceleration of the Development of Logical Faculties by Children

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 4
Władysław Prężyna Władysław Prężyna
Postawa religijna a cechy osobowości analizowanej w świetle danych 16-czynnikowego kwestionariusza R. B. Cattella
Religious Attitudes and Personality Traits Analysed on the Basis of the Data Supplied by the R. B. Cattell’s 16-Factor Questionnaire

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 4
Zenomena Płużek Zenomena Płużek
Wartość diagnostyczna testu WISKAD-MMPI w zakresie nozologii psychiatryczn
Diagnostic Value Of MMPI Among Psychiatric Nosological Groups

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 4
Janusz Kostrzewski Janusz Kostrzewski
Problem rzetelności i trafności skali Psyche Cattell
Reliability and Validity of the Psyche Cattell Infant Intelligence Scale

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 4
Zofia Sękowska Zofia Sękowska
Czynniki wpływające na stosunek inwalidow do pracy
Influencing the Attitude of Invalids Towards Work

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Stanisław Adamczyk Stanisław Adamczyk
Arystotelesowa koncepcja ruchu
Aristotle’s Idea of Motion

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Metoda filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycz
Method in Natural Philosophy Inspired from Aristotle and Thomas Aquinas

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Ewolucyjny charakter seryjnych modeli wszechświata
The Evolutionary Aspect of Serial Models of the World (SMW)

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Lingwistyka matematyczna a filozofia
Mathematical Linguistics and Philosophy

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Niektóre aspekty wyjaśniania
Some Aspects of Explanation

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Biofizyczne podstawy świadomości
Biophysical Foundations of Consciousness

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Antoni Lićwinko Antoni Lićwinko
Teoria filozofii przyrody w ujęciu Bolesława Gaweckiego
Teoria filozofii przyrody w ujęciu Bolesława Gaweckiego

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 3
Antoni Klein Antoni Klein
La notion de temps (equivalence avec l’espace)
La notion de temps (equivalence avec l’espace)

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 2
Karol Wojtyła Karol Wojtyła
Problem doświadczenia w etyce
Le Probleme de L’Experience Dans L’Ethique

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 2
Czesław Strzeszewski Czesław Strzeszewski
Postęp gospodarczy a postęp moralny
Le Progres Economique et le Progres Moral

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 17 > Issue: 2
Józef Majka Józef Majka
Koncepcja dobra wspolnego w tomistycznej filozofii społecznej
La Conception du Bien Commun Dans la Philosophie Sociale Thomiste

view |  rights & permissions | cited by