Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 55 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Zjawisko polaryzacji ostrożność—ryzyko w sytuacjach grupowego podejmowania decyzji
Polarization Risk-Caution in Group Decision-Making

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 4
Zbigniew Zaleski Zbigniew Zaleski
Wpływ spojności grupowej, rodzaju komunikacji i treści zadań decyzyjnych na polaryzację ryzyka
The Influence of Group Cohesiveness, Type of Communication and the Content of Decision Tasks on Risk Polarization

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 4
Andrzej Falkowski Andrzej Falkowski
Wieloprogowa macierz wypłat w detekcji sygnałów: Badania eksperymentalne nad spostrzeganiem wzrokowym
Multiple Threshold Pay-off Matrix in Signal Detection

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 4
Bogdan Pietrulewicz Bogdan Pietrulewicz
Rozwój rozumienia niektórych relacji opartych na analogii u niewidomych dzieci w wieku szkolnym
Development of the Understanding of Some Analogy-Based Relations in Blind Children of School Age

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 4
Adam Biela Adam Biela
Metodologiczne problemy konstrukcji testów analogii
The Methodological Problems of Constructing Analogies Tests

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 4
Czesław Walesa Czesław Walesa
Rozwoj moralności człowieka: (ze szczegolnym uwzględnieniem okresu dzieciństwa)
Human Moral Development

view |  rights & permissions | cited by
materiały
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 4
Adam Biela, Zdzisław Chlewlnski, Antoni Michałek Adam Biela
Chlewiński , Antoni Mi chał ek, Potrzeby psychiczne gornikow: Wyniki wstępnych badań psychologicznych
The Psychological Needs of Miners

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 4
Józef Makselon Józef Makselon
Problem postaw wobec śmierci
The Problem of Attitudes Towards Death

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 4
Jerzy Strojnowski Jerzy Strojnowski
Rozwiązywanie konfliktow w rodzinie
Conflict Solving in the Family

view |  rights & permissions | cited by
materiały z sympozjum
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Wprowadzenie
Wprowadzenie

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 3
Andrzej Trautman Andrzej Trautman
Einstein a geometryzacja fizyki
Einstein a geometryzacja fizyki

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 3
Stanisław Szpikowski Stanisław Szpikowski
Idee relatywistyczne w mechanice kwantowej
Relativistic Ideas in Quantum Mechanics

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 3
Jerzy Rayski Jerzy Rayski
Stosunek Einsteina do teorii kwantów
Stosunek Einsteina do teorii kwantów

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Dyskusje kosmologiczne Einstein-Lemaître
Cosmological Discussions between Einstein and Lemaître

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 3
Mieczysław Subotowicz Mieczysław Subotowicz
Weryfikacja ogolnej teorii względności (OTW)
Verification on the General Theory of Relativity (GRT)

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 3
Andrzej Staruszkiewicz Andrzej Staruszkiewicz
Co znaczą słowa Einsteina „Bóg jest pomysłowy, lecz nie złośliwy”
What do Einstein’s Words „God is Ingenious, but not Malicious” mean?

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Albert Einstein o roli filozofii w naukach fizykalnych
Albert Einstein’s Opinions on the Role of Philosophy in Physical Sciences

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 3
Eugeniusz Olszewski Eugeniusz Olszewski
O społecznych i politycznych poglądach i działalności Alberta Einsteina
Einstein’s Social and Political Views and Activities

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy rożne
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Semantyczna koncepcja struktury i poznawczego wartościowania teorii fizykalnych
Approach to the Structure and Approisal of Scientific Theories

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 28 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Podstawy kwantowej paleohiofizyki
The Foundations of Quantum Paleobiophysics

view |  rights & permissions | cited by