Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 56 documents

Show/Hide alternate language

artykuły
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 4
Adam Biela, Edmund Leszczuk, Bogdan Pietrulewicz Adam Biela
Ekspresja rysunkowa dzieci na temat pobytu papieża Jana Pawła II w Polsce
Children's Pictorial Response to the Visit of Pope John Paul II to Poland

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 4
Eduard Gaugler, Meinulf Kolb, Jerzy Strojnowski Eduard Gaugler
Praca i humanitaryzm. Wspołczesne kierunki reformowania zakładow pracy
Praca i humanitaryzm. Wspołczesne kierunki reformowania zakładow pracy

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 4
K. Michael Aschenbbenner K. Michael Aschenbbenner
Zastosowanie analizy decyzyjnej w poradnictwie zawodowym
Developping and Testing a Decision Aid for Pupils Choosing an Apprenticeship

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Grupowe i indywidualne decyzje w sytuacjach zadaniowych— aspiracje i osiągnięcia
Group and Individual Decisions in Problem Situations — Aspirations and Achievements

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 4
Dorota Kornas-Biela Dorota Kornas-Biela
Pochodzenie i zmienność norm moralnych w świadomości dzieci niewidomych i widzących
The Origin and Changeability of Moral Norms in the Consciousness of Blind Children and Children with Sight

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 4
Joanna Sowa Joanna Sowa
Umiejętność definiowania pojęć moralnych przez dzieci niewidome i widzące w wieku 8-15 lat
The Ability to Define Moral Concepts by the Blind and Seeing Aged from 8 to 15

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 4
Piotr Oleś, Maria Oleś Piotr Oleś
Zagadnienie wartości w psychologii humanistycznej A. H. Maslowa i C. R. Rogersa
The Problem of Value in Humanistic Psychology by A. H. Maslow and C. R. Rogers

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 4
Zbigniew Zaleski Zbigniew Zaleski
Zgodność w uznawaniu wartości a zadowolenie z małżeństwa
Consistence in Value Appreciation and Marriage Satisfaction

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 4
Elżbieta Tracewicz Elżbieta Tracewicz
Trwałość związku małżeńskiego w retrospektywnej ocenie osob rozwiedzionych
The Stability of Marriage in a Retrospective Appraisal of Divorcees

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 4
Wiesław Skrzyński Wiesław Skrzyński
Poszczegolne wymiary czasu w ocenie neurotykow o rożnym stopniu poczucia sensu życia
Particular Dimensions of Time in the Evaluation of Neurotics with Various Degrees of a Sense of Purpose in Life

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 4
Maria Oleś Maria Oleś
Poziom akceptacji siebie u kobiet z rozpoznaną nerwicą a ich stosunek do otoczenia
The Level of Self-Acceptance in Women with Diagnosed Neurosis and Their Attitude toward Their Surrounding

view |  rights & permissions | cited by
recenzja
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Mathematical Psychology
Mathematical Psychology

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 4
Images from "Ekspresja rysunkowa dzieci na temat pobytu papieża Jana Pawła II w Polsce"
Images from "Ekspresja rysunkowa dzieci na temat pobytu papieża Jana Pawła II w Polsce"

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Zagadnienia antropologiczne w aspekcie systemowo-filozoficznym
Anthropological problems in the system-informative aspect

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Waldemar Korczyński, Stanis·aw A. Wrona Waldemar Korczyński
Kilka uwag o przyczynowości
Some Remarks on the Causality

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Henryk Piersa Henryk Piersa
Eksplikacyjna funkcja modelu w fizyce na przykładzie gazu doskonałego
The explicative function of model in physics as exemplified by the perfect gas

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Zarys biologii relatywistycznej
An outline of relativistic biology

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Stanisław Zięba Stanisław Zięba
Mechanicystyczna koncepcja życia u Jacques’a Monoda
Conception Mécaniste de la Vie Chez Jacques Monod

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Stanisław Kyć Stanisław Kyć
Adaptacja w budowie morfologicznej i anatomicznej liścia do rożnych intensywności światła i ich związek z właściwościami fotosyntetycznymi
Adaptation of Morphological and Anatomical Structure of the Leaf to Different Light Intensities and Their Relation to the Photosynthetic Properties

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 29 > Issue: 3
Gerarda Jodkowska Gerarda Jodkowska
Wpływ pola geoelektrycznego na rytmy dobowe organizmow
The influence of geoelectric field on organisms’ diurnal rhythms

view |  rights & permissions | cited by