Cover of Forum Philosophicum
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 38 documents


1. Forum Philosophicum: Volume > 3
Jack Costello SJ John MacMurray's Personal Universe
view |  rights & permissions | cited by
2. Forum Philosophicum: Volume > 3
Artur Rybowicz SJ Wprowadzenie do personalistycznej koncepcji wszechświata według Johna Macmurray (1891-1976)
view |  rights & permissions | cited by
3. Forum Philosophicum: Volume > 3
Tadeusz Ślipko SJ Sprawiedliwość w świetle etyki
view |  rights & permissions | cited by
4. Forum Philosophicum: Volume > 3
Tadeusz Ślipko SJ, Józef Bremer SJ Gerechtigkeit Im Lichte Der Ethik
view |  rights & permissions | cited by
5. Forum Philosophicum: Volume > 3
Ks. Jerzy Koperek Problem społeczny współczesnych przemian w kontekście krytyki kapitalizmu liberalnego ze stanowiska nauki społecznej Kościoła
view |  rights & permissions | cited by
6. Forum Philosophicum: Volume > 3
Sac. Jerzy Koperek Il problema sociale delle trasformazioni moderne nel contesto della critica del capitalismo liberale dal punto di vista della dottrina sociale della Chiesa
view |  rights & permissions | cited by
7. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanisław Ziemiański SJ Filozoficzne implikacje ortodoksyjnej interpretacji teorii kwantów
view |  rights & permissions | cited by
8. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanisław Ziemiański SJ Philosophische Folgen der orthodoxen Auslegung der Quantentheorie
view |  rights & permissions | cited by
9. Forum Philosophicum: Volume > 3
Jerzy Machnacz Zaproszenie do (samodzielnego) myślenia
view |  rights & permissions | cited by
10. Forum Philosophicum: Volume > 3
Einladung zum (selbständigen) Denken
view |  rights & permissions | cited by
11. Forum Philosophicum: Volume > 3
Aleksander Posacki SJ „Tragizm inicjacyjny" u F. Dostojewskiego według W. Iwanowa
view |  rights & permissions | cited by
12. Forum Philosophicum: Volume > 3
Aleksander Posacki SJ „Il tragico d'iniziazione" in F, Dostoevskij secondo V. Ivanov
view |  rights & permissions | cited by
13. Forum Philosophicum: Volume > 3
Harold M. Stahmer, Miroslaw Bożek SJ Mowa i rzeczjnvistość w trzecim tysiącleciu: dziedzictwo Eugena Rosenstocka-Huessy, Michaiła Bachtina, Martina Bubera i Franza Rosenzweiga
view |  rights & permissions | cited by
14. Forum Philosophicum: Volume > 3
Harold M. Stahmer Speech and Reality in the Third Millennium: the Legacies of Eugen Rosenstock-Huessy, Mikhail Bakhtin, Martin Buber and Franz Rosenzweig
view |  rights & permissions | cited by
15. Forum Philosophicum: Volume > 3
Józef Bremer SJ W. Sellars' modifizierte Identitätstheorie
view |  rights & permissions | cited by
16. Forum Philosophicum: Volume > 3
Józef Bremer SJ W, Sellars'a zmodyfikowana teoria identyczności
view |  rights & permissions | cited by
17. Forum Philosophicum: Volume > 3
Henryk Majkrzak SCJ II problema dell'amicizia nel pensiero di Aristotele
view |  rights & permissions | cited by
18. Forum Philosophicum: Volume > 3
Henryk Majkrzak SCJ Problem przyjaźni w myśli Arystotelesa
view |  rights & permissions | cited by
19. Forum Philosophicum: Volume > 3
Roman Darowski SJ Pedro Viana SJ (1549-1609) et son activité de philosophe en Lituanie
view |  rights & permissions | cited by
20. Forum Philosophicum: Volume > 3
Roman Darowski SJ Piotr Viana SJ (1549-1609) i jego działalność filozoficzna na Litwie
view |  rights & permissions | cited by