Cover of Studia Philosophica
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-14 of 14 documents

Show/Hide alternate language

1. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Josef Petrželka Editorial
view |  rights & permissions | cited by
studie / articles
2. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Andrej Kalaš Andrej Kalaš
The Problem of Truth, Happiness and Self-Refutation in the Philosophical Viewpoint of the World by Pyrrho of Elis
Problém pravdy, blaženosti a sebavyvrátenia vo filozofickom pohľade na svet u Pyrrhóna z Elidy

abstract | view |  rights & permissions | cited by
This paper attempts to explore the concept of truth, human happiness and the related prob­lem of self-refutation in the philosophical viewpoint of the world by Pyrrho of Elis. I argue that according to the so-called metaphysical interpretation of Pyrrho, the reason for our radical incompetence when it comes to knowledge is not our cognitive inability to grasp the truth, but rather the very nature of things of the world. I provide an alternative philosophical interpretation which is based on a philological conjecture in the preserved textual source. I then point out a surprising connection between this radical attitude and the achievement of human happiness, which constitutes the ultimate goal of Pyrrho’s philosophy. Finally, I pres­ent a possible solution to the problem of self-refutation, which is in a sense a challenge for radical Pyrrhonian agnosticism. By this paper, I endeavour to show how bizarre could be the image of the world viewed by the prism of radical skepticism of the early Pyrrhonism. Nev­ertheless, it is a world, wherein the philosopher vindicates his/her eudaimonia and defends the logical consistency of one’s own claims.
3. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Tomáš Korda Tomáš Korda
Návrh intepretace konce dějin u Hegela
An Outline of the Interpretation of Hegel’s End of History

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Tato stať je výrazně ovlivněna pronikavou intepretací Hegelovy Fenomenologie ducha, kte­rou pod titulem Hegelova fenomenologie světa předložila Tereza Matějčková. Stať vychází z otázky, co z hlediska časovosti dělá duch, který nahlíží rozum působící v dějinách, když tento rozum nahlíží jakožto věčně působící princip (motor) dějin. Duch nevyhnutelně zaují­má perspektivu konce dějin. Tuto perspektivu ale neinterpretuji jako pokus vystoupit z dějin, popírat jejich časovost či přehlížet právě probíhající přítomné dění. Neboť právě „nynějšek“ má duch poznat tak, že v něm kulminuje věčně působící rozum. Z hlediska konce dějin či věč­nosti duch v přítomném poznává to věčně přítomné (totiž Rozum). K objasnění perspektivy konce dějin ji jednak krátce kontrastuji s Nietzscheho a Kantovým náhledem na konec dějin a jednak ji navrhuji připodobnit k „andělu dějin“, kterého viděl Walter Benjamin na obraze Angelus Novus a který zděšen z přítomného couvá zády k budoucnosti.
4. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Jakub Kapičiak Jakub Kapičiak
K materialite v myslení Judith Butlerovej
On Materiality in Judith Butler’s Thought

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Štúdia sa zameriava na poznámky Judith Butlerovej o chiazmatickom prepojení jazyka a ma­térie. Cieľom je zistiť, čo takéto prepojenie vôbec znamená a odkiaľ pramení. Štúdia ukazuje, že ono prepojenie organicky vyplýva z autorkinej koncepcie performatívnej rodovej identity. Autorka prisudzuje telu úlohu aktívneho participanta v procese konštrukcie identity. Tým sa Butlerová vo svojej koncepcii vyhýba kultúrnemu determinizmu a emergencii voluntaristic­kého subjektu. Po stručnom zhrnutí Butlerovej koncepcie performatívnej rodovej identity sa štúdia ďalej zaoberá rozkladom opozície subjektu a objektu v autorkiných prácach. Následne sa už štúdia usiluje vyrovnať s otázkou chiazmatického prepojenia jazyka a matérie.
eseje / essays
5. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Josef Krob Josef Krob
Současnost starých otázek
Topicality of Old Questions

view |  rights & permissions | cited by
6. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Adriana Peremilovská, Josef Petrželka Adriana Peremilovská
„Obrázek vydá za tisíc slov“
One picture is worth thousand words

view |  rights & permissions | cited by
7. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Jan Zouhar Jan Zouhar
O dějinách české filozofie
On History of the Czech Philosophy

view |  rights & permissions | cited by
rozhledy – recenze – rozhovory / views – reviews – interviews
8. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Jiří Gabriel Filosofický seminář na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v letech 1919–1925
view |  rights & permissions | cited by
9. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Radim Brázda Filozofové ve městě
view |  rights & permissions | cited by
10. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Ivana Holzbachová Miroslav Petříček, Co je nového ve filozofii
view |  rights & permissions | cited by
11. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Ivo Pezlar Jaroslav Peregrin, Co je nového v logice
view |  rights & permissions | cited by
12. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Jan Zouhar Zdeněk Pousta, Jaroslav Císař. Astronom a diplomat v Masarykových službách
view |  rights & permissions | cited by
13. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Ivana Holzbachová „K čemu je dobrá válka?“ Glosa
view |  rights & permissions | cited by
14. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Josef Petrželka Rozhovor s Jiřím Gabrielem a Jiřím Svobodou
view |  rights & permissions | cited by