Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 56 documents

Show/Hide alternate language

1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Janusz Kostrzewski Janusz Kostrzewski
Kronika życia i pracy naukowo-dydaktycznej doc. dra hab. Marii Grzywak-Kaczyńskiej
Kronika życia i pracy naukowo-dydaktycznej doc. dra hab. Marii Grzywak-Kaczyńskiej

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Czesław Walesa Czesław Walesa
Proba zastosowania teorii Piageta do interpretacji intelektualnego rozwoju człowieka dorosłe
An attempt to apply Piaget’s theory in the interpretation of the intellectual development of adults

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Czesław Walesa Czesław Walesa
Eksperymentalne uczenie dzieci pojęcia stałości cech przedmiotow
The Experimental Teaching to Children of the Consistency of Characteristics in Objects

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Anna Hunca Anna Hunca
Wpływ uczenia na rozwoj operacji klasyfikowania u dzieci w wieku od 4 do 7 lat
The Influence of Teaching on the Operation of Classifying in Children of 4 To 7 Years of Age

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Franciszek Bujak Franciszek Bujak
Wpływ elementow werbalnych i obrazowych na strukturę procesu tworzenia się pojęć u dzieci w wieku 10-12 lat
The Influence of Verbal and Figurative Elements on the Structure of the Process of the Formation of Concepts in Children from 10 to 12 Years of Age

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Adam Biela Adam Biela
Rozwiązywanie problemow w aspekcie teorii informacji
The Information Theory Aspect of Problem Solving

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Ogolny schemat uwagi
The General Scheme of Attention

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Jozef Stachyra Jozef Stachyra
Z badań nad rozwojem umysłowym dzieci głuchych
The Mental Development of Deaf Children

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Janusz Kostrzewski Janusz Kostrzewski
Wyniki badań dojrzałości społecznej 1530 dzieci w wieku od 2 do 30 miesięcy dokonanych polskim przekładem skali Edgara A. Dolla
The Development of Social Maturity in 1530 Infants Aged from 2 to 30 Months Measured by the Polish Translation of Vineland Social Maturity Scale

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Tadeusz Witkowski Tadeusz Witkowski
Pomoc terapeutyczna w kontakcie międzyosobowym
The Helping Relationship

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Władysław Prężyna Władysław Prężyna
Kryzys religijny a cechy osobowości
The Modification of Personality Traits Due to Religious Crisis

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Boguchwał Winid Boguchwał Winid
Rodzice we wspomnieniach dorosłego pacjenta nerwicowego
Parents in the Recollection of Adult Neurotic Patients

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Antoni J. Nowak Antoni J. Nowak
Symbol w ujęciu Igora A. Carus
The Symbol as Seen by Igor A. Caruso

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Teresa Kukołowicz Teresa Kukołowicz
Poradnictwo wychowawcze na rzecz rodziny
Educational Consulting for the Family

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Maria Braun-Gałkowska Maria Braun-Gałkowska
Z zagadnień oddziaływania telewizji
The Influence of Television Upon the Children’s Personality

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 4
Jerzy Strojnowski Jerzy Strojnowski
O kształceniu psychoterapeutow w Paryżu
The Education of Psychotherapists in Paris

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Stanisław Adamczyk Stanisław Adamczyk
Arystotelesowisko-tamistyczna zasada ruchu wobec współczesnych nauk przyrodniczych
Principle of Motion of Aristotle and St Thomas and Contemporary Natural Science

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Koinirad Rudnicki Koinirad Rudnicki
Obserwacyjne dane o ewolucji we wszechświecie
Observational Data About Cosmic Evolution

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Relatywizacja przeistrzenii i czasu w szczegolnej teorii względności
Relatevisation of Space and Time in Special Theory of Relativity

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 19 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Zasada Macha w ujęciu Wheelera
Mach’s Principle in Wheeler’s Formulation

view |  rights & permissions | cited by