Cover of Forum Philosophicum
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 36 documents


1. Forum Philosophicum: Volume > 5
Stanisław Janeczek, Jan Kłos Philosophy at the Catholic University of Lublin (KUL): Trends - People - Ideas
view |  rights & permissions | cited by
2. Forum Philosophicum: Volume > 5
Stanisław Janeczek Filozofia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL): Nurty - Ludzie - Idee
view |  rights & permissions | cited by
3. Forum Philosophicum: Volume > 5
Roman Darowski SJ Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku
view |  rights & permissions | cited by
4. Forum Philosophicum: Volume > 5
Roman Darowski SJ La Philosophie des jésuites en Pologne au XXᵉ siècle
view |  rights & permissions | cited by
5. Forum Philosophicum: Volume > 5
Jerzy Koperek II concetto della persona umana nell'ambito del personalismo di Karol Wojtyła
view |  rights & permissions | cited by
6. Forum Philosophicum: Volume > 5
Jerzy Koperek Koncepcja osoby ludzkiej w kontekście personalizmu Karola Wojtyły
view |  rights & permissions | cited by
7. Forum Philosophicum: Volume > 5
Jerzy Machnacz Das Suchen des Menschen nach sich selbst. Personale und persönliche Philosophie Edith Steins
view |  rights & permissions | cited by
8. Forum Philosophicum: Volume > 5
Jerzy Machnacz Człowieka poszukiwanie samego siebie. Filozofia osoby i osobista Edyty Stein
view |  rights & permissions | cited by
9. Forum Philosophicum: Volume > 5
Karol Michalski Periechontologia: wiedza o tym, co obejmujące jako podstawowa wiedza filozofii w myśleniu Karla Jaspersa
view |  rights & permissions | cited by
10. Forum Philosophicum: Volume > 5
Karol Michalski Die Periechontologie: Das Wissen vom Umgreifenden als Grund-Wissen der Philosophie im Denken von Karl Jaspers
view |  rights & permissions | cited by
11. Forum Philosophicum: Volume > 5
Antoni Jarnuszkiewicz SJ La méthodologie des analyses de l'expérience de Dieu dans la nouvelle phénoménologie d'Emmanuel Lévinas
view |  rights & permissions | cited by
12. Forum Philosophicum: Volume > 5
Antoni Jarnuszkiewicz SJ Metodologia analiz doświadczenia Boga w nowej fenomenologii Emmanuela Lévinasa
view |  rights & permissions | cited by
13. Forum Philosophicum: Volume > 5
Piotr Lenartowicz SJ, Jolanta Koszteyn Fossil Hominids - an Empirical Premise of the Descriptive Definition of homo sapiens
view |  rights & permissions | cited by
14. Forum Philosophicum: Volume > 5
Piotr Lenartowicz SJ, Jolanta Koszteyn Hominidy plio/plejstoceńskie - empiryczny element opisowej definicji homo sapiens
view |  rights & permissions | cited by
15. Forum Philosophicum: Volume > 5
Józef Bremer SJ Wilfrid Sellars' Semantic Solution of the Mind-Body Problem
view |  rights & permissions | cited by
16. Forum Philosophicum: Volume > 5
Józef Bremer SJ W. Sellarsa semantyczne rozwiqzanie problemu ciało-umysł
view |  rights & permissions | cited by
17. Forum Philosophicum: Volume > 5
Stanisław Ziemiański SJ Filozofia analityczna a argument z przygodności
view |  rights & permissions | cited by
18. Forum Philosophicum: Volume > 5
Stanisław Ziemiański SJ Analytische Philosophie und das Kontingenzargument
view |  rights & permissions | cited by
19. Forum Philosophicum: Volume > 5
Janusz Salamon SJ Locke i Newman: spór o paradygmat racjonalności w perspektywie epistemologii religii
view |  rights & permissions | cited by
20. Forum Philosophicum: Volume > 5
Janusz Salamon SJ Locke and Newman on Paradigm of Rationality
view |  rights & permissions | cited by