Cover of Roczniki Filozoficzne
>> Go to Current Issue

Roczniki Filozoficzne

Volume 27, Issue 1, 1979
Metafizyka, Logika, Historia, Filozofii

Table of Contents

Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 28 documents

Show/Hide alternate language

1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 1
List Metropolity Krakowskiego Karola kardynała Wojtyły
List Metropolity Krakowskiego Karola kardynała Wojtyły

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 1
Mieczysław A. Krąpiec Mieczysław A. Krąpiec
List Rektora KUL ks. prof, dra Mieczysława A. Krąpca
List Rektora KUL ks. prof, dra Mieczysława A. Krąpca

view |  rights & permissions | cited by
byt — myśl — język
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 1
Karol kardynał Wojtyła Karol kardynał Wojtyła
Problem konstytuowania się kultury poprzez ludzką praxis
La culture qui se constitue dans la praxis humaine

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 1
Mieczysław A. Krąpiec Mieczysław A. Krąpiec
Język i jego kreatywne aspekty
Language and its Creative Aspects

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 1
Alfred Gawroński Alfred Gawroński
Między myślą a językiem
Between Thought and Language

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 1
Hanna Rosnerowa Hanna Rosnerowa
O pojęciu metafory
About the Notion of Metaphor

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 1
Olivier Lacombe Olivier Lacombe
Doctrine renouvellee de l’imagination et l’imaginaire dans les perspectives thomistes contemporaines
Odnowiona doktryna o wyobraźni i wyobrażeniu w perspektywach współczesnego tomizmu

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 1
Adam Schaff Adam Schaff
Alienacja jednostki w stosunku do własnego „ja” i do własnego życia
Alienation of the Individual in Relation to his own „I” and to his own Life

view |  rights & permissions | cited by
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 1
Jerzy Kalinowski Jerzy Kalinowski
Dieu contre Dieu?
Bóg przeciw Bogu?

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 1
Mieczysław Gogaćz Mieczysław Gogaćz
Filozofia jako wyrażone rozumienie realności
Philosophy as an Expressed Understanding of Reality

view |  rights & permissions | cited by
z dziejow filozofii
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 1
Izydora Dąmbska Izydora Dąmbska
Ψεὒδος i ψευδἠς w filozofii Platona
Ψεὒδος et ψευδἠς selon Plato

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 1
Marian Plezia Marian Plezia
De quodam Aristotelis epistularum fragmento Arabice tradito
De quodam Aristotelis epistularum fragmento Arabice tradito

view |  rights & permissions | cited by
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 1
Gerard Verbeke Gerard Verbeke
La dignité de l'homme dans le traité De hominis opificio de Grégoire de Nysse
Godność człowieka w traktacie De hominis opificio Grzegorza z Nyssy

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 1
Louis Gardet Louis Gardet
L’attitude philosophique et religieuse d’ibn Sīnā en son contexte historique
Postawa filozoficzna i religijna Ibn Sīnā w jej kontekście historycznym

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 1
Marian Kurdziałek Marian Kurdziałek
Mistrz Eckhart i jego Paryskie kazanie na dzień św. Augustyna
Master Eckhart and his Paris sermon for St. Augustine day

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 1
Paul Vignaux Paul Vignaux
Situation eschatologique d’un métaphysicien Jean de Ripa, Prologi Quaestiones
Stanowisko eschatologiczne metafizyka w Prologi Quaestiones Jana z Ripy

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 1
Zofia Włodek Zofia Włodek
Uwagi o poźnośredniowiecznym nominalizmie
Some Remarks on Late Medieaval Nominalism

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 1
Mieczysław Markowski Mieczysław Markowski
Sprawa ruchu Ziemi w świetle komentarzy do Traktatu o sferze Jana z Holywood
The Problem of the Movement o f the Earth in the Light o f the Commentaries to John of Holywood’s Treatise about the Sphere

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 1
Karol Górski Karol Górski
Teologia mistyczna Jakuba z Paradyża
Théologie mistiąue de Jacobus de Paradiso

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 27 > Issue: 1
Maria Kowalczyk Maria Kowalczyk
Przyczynki do działalności Wojciecha z Brudzewa
Some Contributions to Wojciech of Brudzew’s Activities

view |  rights & permissions | cited by