Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-8 of 8 documents

Show/Hide alternate language

artykuły
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 3
Jarosław Merecki Jarosław Merecki
Some Remarks on the Philosophy of Love in Dietrich von Hildebrand and Karol Wojtyla
Kilka uwag na temat filozofii miłości w ujęciu Dietricha von Hildebranda i Karola Wojtyły

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Tematem artykułu jest filozofia miłości rozwijana przez dwóch wybitnych fenomenologów wymienionych w tytule: Dietricha von Hildebranda i Karola Wojtyłę. Obydwaj korzystali w swoich badaniach z metody fenomenologicznej; celem artykułu jest pokazanie, że w obydwu wypadkach metoda ta prowadziła do podobnych rezultatów. Autor czyni to w trzech krokach. Po pierwsze, pokazuje, że miłość pojętą w sensie ogólnym obydwaj autorzy rozumieją jako odpowiedź na wartość osoby. W Lubelskiej Szkole Personalizmu zasada miłości została wyrażona w formule: persona est affirmanda propter seipsam, a treścią afirmacji, która jest należna osobie, jest miłość. W kategoriach von Hildebranda zasada ta wyrażona jest w sposób następujący: dobro osoby afirmowane jest poprzez obiektywne dobra dla osoby, które stanowią właściwą treść miłości. Po drugie, obydwaj autorzy wiele uwagi poświęcają tej specyficznej formie miłości, jaką jest miłość małżeńska. Podczas gdy mińość w sensie ogólnym stanowi odpowiedź na wyjątkową wartość osoby w stosunku do świata pozaosobowego, to miłość małżeńska jest odpowiedzią na wyjątkową wartość jednej osoby pośród wszystkich innych osób doświadczaną przez osobę płci przeciwnej. W tym sensie miłość małżeńska jest również specyficzną odpowiedzią na wartość. Po trzecie, doświadczenie miłości małżeńskiej pokazuje, że nie istnieje sprzeczność między wolnością a wzajemną przynależnością, co von Hildebrand wyraził w pojciu intentio unionis.
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 3
Elżbieta Walerich Elżbieta Walerich
Ogólna charakterystyka idei w wykładni Malebranche’a
General Characteristics of Idea according to Malebranche

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 3
Agnieszka Kijewska Agnieszka Kijewska
Ksiądz Profesor Marian Kurdziałek – promotor neoplatonizmu boecjańskiego
Rev. Prof. Marian Kurdziałek – Promoter of the Notion of Boethian Neoplatonism

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 3
Henryk Anzulewicz Henryk Anzulewicz
David de Dinanto redivivus. Znaczenie badań ks. prof. Mariana Kurdziałka nad Dinantczykiem w kontekście mediewistyki europejskiej
David de Dinanto redivivus. The Importance of Rev. Prof. Marian Kurdziaek’s Research on David of Dinant in the Context of European Medieval Studies

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 3
Joanna Judycka Joanna Judycka
Księdza Profesora Mariana Kurdziałka edycja krytyczna pism Dawida z Dinant
The Critical Edition of David of Dinant’s Literary Work by Rev. Prof. Marian Kurdziałek

view |  rights & permissions | cited by
cymelia
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 3
Marian Kurdziałek Marian Kurdziałek
Średniowieczne pretomistyczne koncepcje stosunku filozofii do teologii: Myśl świętego Augustyna
Some Medieval Pre-Thomist Conceptions of the Relationship Obtaining between Philosophy and Theology

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 3
Jakub Dziadkowiec Jakub Dziadkowiec
W stronę ontologii. Nicolaia Hartmanna i Martina Heideggera postneokantowskie projekty filozofii
Towards Ontology: Nicolai Hartmann and Martin Heidegger’s Post-Neo-Kantian Projects of Philosophy

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 60 > Issue: 3
Mateusz Kulczycki Mateusz Kulczycki
In memoriam. Sesja z cyklu „Mistrzowie”, poświcona pamici ks. prof. Mariana Kurdziałka. Lublin, KUL, 26 listopada 2010 roku
In Memoriam. The Session from the Series “Masters”, Dedicated to the Memory of Rev. Prof. Marian Kurdziaek. Lublin, 26 November 2010

view |  rights & permissions | cited by