Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-12 of 12 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Władysław Prężyna, Teresa Kwaśniewska Władysław Prężyna
Powią z an ie postawy religijnej i osobowości ana lizow an e j w świetle danych Inwentarza psychologicznego H. G. Gougha
Interrelationship between Religious Attitude and Personality Analysed in the Light of the Data Supplied by H. G. Gough’s Psychological Inventory (California Psychological Inventory)

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Dorota Kornas-Biela Dorota Kornas-Biela
Motywacja moralna młodzieży: Psychologiczne badania studentów
The Moral Motivation in Various Groups of Youth

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Tadeusz Witkowski Tadeusz Witkowski
Motywy kontaktu z grupą o charakterze religijnym
Motives for Contact with a Group of Religious Character

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Czesław Walesa Czesław Walesa
Sukcesywność uzdolnień w rozwoju procesu klasyfikowania: Interpretacja własnych badań nad klasyfikowaniem w świetle J. P. Guilford a teorii inteligencji
Successiveness of Abilities in the Development of Classification Process

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Problem „ciągłości—skokowości” procesu uczenia się na przykładzie procesu identyfikacji pojęć
Continuity vs Discontinuity of the Process of Learning as Revealed in the Process of Concept

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Adam Biela Adam Biela
Decyzyjny model czynności informacyjnej w sytuacjach ze źrodłem in formacji niezawodnej
The Decision Model of Information Processing in Situations with a Source of Reliable (Infallible) Information

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Franciszek Bujak Franciszek Bujak
Pomiar użyteczności działań w sytuacjach decyzyjnych: Badania eksperymentalne dzieci w wieku od 8 do 15 lat
Measurement of the Utility of Activities in the Decision Situations

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Życie i działalność naukowa prof. dra Jozefa Reutta
Życie i działalność naukowa prof. dra Jozefa Reutta

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Czesław Walesa Czesław Walesa
The Analysis of Intelligence
The Analysis of Intelligence

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Boguchwał Winid Boguchwał Winid
Wstęp do antypsychoanalizy
Wstęp do antypsychoanalizy

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Roman Pomianówski Roman Pomianówski
School Counselling
School Counselling

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Zbigniew Zaleski Zbigniew Zaleski
Encyclopedia of Psychology
Encyclopedia of Psychology

view |  rights & permissions | cited by