Cover of Studia Philosophica
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 81 documents

Show/Hide alternate language

1. Studia Philosophica: Volume > 70 > Issue: 1
Josef Petrželka Editorial
view |  rights & permissions | cited by
2. Studia Philosophica: Volume > 69 > Issue: 1
Josef Petrželka Josef Petrželka
Editorial
Editorial

view |  rights & permissions | cited by
3. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Josef Petrželka Editorial
view |  rights & permissions | cited by
studie / articles
4. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 2
Sonja Špačková Sonja Špačková
Spor o „bytí a nebytí německé filosofie v Čechách“
The Dispute over “the Being and Non-being of German Philosophy in Bohemia”

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Článek představuje ústřední téma polemiky, které spočívalo především v otázce významu školské katedrové filosofie pro novodobou českou kulturu, a zároveň představuje tento spor jako metafilosofickou diskusi o významu a úlohách filosofie ve společnosti vůbec. Na základě Čuprova souhrnného sborníku a dobových periodik se příspěvek snaží postihnout vlastní vývoj problematiky v celé jeho komplexnosti, a sice od počátečního filologického hlediska, kdy je konstatován nedostatečný jazykový aparát českého jazyka, přes následně diskutova­nou otázku po podobě a inspiračních vlivech vznikající české filosofie, která nakonec vyústila ve spor stoupenců školské německé filosofie s utilitním stanoviskem zdravého rozumu.
5. Studia Philosophica: Volume > 68 > Issue: 1
Josef Petrželka Josef Petrželka
Editorial
Editorial

view |  rights & permissions | cited by
6. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Petrželka Editorial
view |  rights & permissions | cited by
7. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 1
Josef Petrželka Editorial
view |  rights & permissions | cited by
8. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 2
Josef Petrželka Editorial
view |  rights & permissions | cited by
9. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Josef Petrželka Editorial
view |  rights & permissions | cited by
studie • articles
10. Studia Philosophica: Volume > 62 > Issue: 2
Michal Chabada Michal Chabada
Odsúdenia z roku 1277 a filozofia Jána Dunsa Scota
Condemnation of 1277 and the Philosophy of John Duns Scotus

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Odsúdenia z roku 1277 predstavovali zásah do vedeckého výskumu mnohých scholas­tických autorov. Duns Scotus tvoril po roku 1277. Cieľom tohto príspevku je preto iden­tifikovať filozofické motívy, v ktorých sa filozofia Dunsa Scota a Odsúdení z roku 1277 prelínajú, a preskúmať, či Scotovo myslenie bolo pod priamym vplyvom Odsúdení, alebo nie. Autor príspevku tvrdí, že hlavná príčina Scotovej filozofie je v samotnej františkánskej tradícii a že vplyv Odsúdení z roku 1277 bol na Scotovo myslenie nepodstatný.
11. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 2
Dušan Lužný Kulturní paměť jako koncept sociálních věd
view |  rights & permissions | cited by
12. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 2
Ivana Holzbachová Tainova kritika společenské smlouvy
abstract | view |  rights & permissions | cited by
Taine devoted his whole work to the French Revolution. He was very critical of it. Part of the criticism focused on the role that the revolution played in the theory of social contract. This aspect of Taine’s work Původ současné Francie (The Beginnings of Contemporary France) is the focus of this paper. The autor analyzes Taine’s critique in general, above all the assumption of (mathematical) equality of people, and then focuses on the way that Taine assessed the application of social contract theory by revolutionary governments. The author claimes that Taine, in fact, only dealt with Rousseau’s version of the theory and when analyzing people’s equality ofter referred to a general habit of the French to think in abstraction. In some aspects his ideas resemble those of Tocqueville. In the final part the author focuses on Lacombe’s analysis of Taine’s views.
13. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 2
Zlatica Plašienková Münzova teória poznania na pozadí kritiky marxistickej teórie odrazu v šesťdesiatych rokoch minulého storočia
abstract | view |  rights & permissions | cited by
The author of this paper clarifies some gnoseological views of Slovak philosopher Teodor Münz. He formulated his opinions on the background of critics of Marxist theory of reflection in the 1960s and he published them in a series of articles at that time. The author of the article highlights Münz´s objections to this theory and arguments which point to non-dialectic understanding of practice as criterion of truth. She also reflects Münz´s understanding of development of knowledge, relations between truth and fault and other epistemological problems. These problems have been at the center of Münz’s interest until now. They are a proof of the metamorphosis of his noetic opinions.
14. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 2
Tereza Kunešová Recepce Dialektiky konkrétního v Československu mezi léty 1963–1969
abstract | view |  rights & permissions | cited by
The aim of this contribution is to acquaint readers with responses to Karel Kosík’s most influential work, the Dialectics of the Concrete, that were published in former Czechoslovakia by philosophers and other thinkers between the years 1963 and 1969 with an emphasis on the journals Filosofický časopis, Kulturní tvorba, Literární noviny and Plamen. This paper also outlines a criticism of Kosík and his book by the Commu­nist Party of Czechoslovakia.
15. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 2
Petr Jemelka Výročí, odpůrci a disidenti
abstract | view |  rights & permissions | cited by
This text is an attempt to reflect a discourse on the problem of the role of opposition in history. On the background of the “Velvet Revolution“ anniversary, it deals with the question of the necessity to analyse deeply the dissent phenomenon as part of opposition structures. It represents an important aspect of the critical study of our latest history.
rozhledy a komentáře • commentaries and discussion
16. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 2
Marek Picha, Dagmar Pichová Představivost, poznávací cíl a Platónova Jeskyně
abstract | view |  rights & permissions | cited by
In the review of 100 myšlenkových experimentů ve filozofii (2013) Jakub Mácha raises several questions concerning our approach to thought experiment analysis. We address all of his remarks; particularly, we answer three questions: Which type of imagination do we use in our definition of thought experiments? How is the cognitive aim of thought experiments related to their cognitive value? Is the analysis of Plato’s Cave proposed in our book appropriate?
17. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 2
Martin Kovář Byl Berkeley skutečně imaterialista?
abstract | view |  rights & permissions | cited by
In this work I attempt to provide a materialist interpretation of Berkeley’s view of the world. In my opinion, we can already see this view in his early writings A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge (1710) and Three Dialogues between Hylas and Philonous (1713). My belief is based on Berkeley’s emphasis on common sense and the concept of God as the guarantor of the recognizability of the world. I also show that Berkeley understands the concepts of real and material as synonyms. I explain why Berkeley refers to things as ‘ideas‘ in his two main metaphysical writings and how to understand Berkeley’s notion that God imprints ideas of the world into our minds. The main question is to how understand the material substance, which Berkeley rejects. Through the rejection of philosophical material substance Berkeley is trying to avoid scepticism in which, according to him, philosophy must fall and at the same time he is trying to re-create a plain view of the world.
18. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 2
Z Jednoty filosofické
view |  rights & permissions | cited by
19. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 2
Z vědeckého života Katedry filozofie
view |  rights & permissions | cited by
recenze • book reviews
20. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 2
Miloš Dokulil T. G. Masaryk, Univerzitní přednášky II. Stručný náčrt dějin filozofie – Dějiny antické filozofie
view |  rights & permissions | cited by