Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 101-120 of 2753 documents

Show/Hide alternate language

evolutionism – creationism: an open debate
101. Roczniki Filozoficzne: Volume > 68 > Issue: 4
Tadeusz Pabjan Tadeusz Pabjan
Projekt czy ewolucja?: Stwórcze działanie Boga w świecie przyrody
Design or Evolution?

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Artykuł poświęcono krytycznej analizie kilka wybranych argumentów pojawiających się we współczesnej dyskusji dotyczącej interpretacji stwórczego działania Boga w świecie przyrody, rozpatrywanego w kontekście teorii ewolucji. W szczególności zwrócono uwagę na zastrzeżenia wobec tej teorii wysuwane przez niektórych przedstawicieli kreacjonizmu ujętego w ramy systemu metafizyki św. Tomasza, którzy nie widzą możliwości uzgodnienia ewolucji z teologiczną prawdą o stworzeniu świata przez Boga. Rozpatrzono również argumenty leżące u podstaw teorii inteligentnego projektu, która głosi, że oparta na przypadku ewolucja nie może w sposób adekwatny wyjaśnić „nieredukowalnej złożoności” żywych organizmów, i że w związku z tym należy przyjąć, iż na przebieg procesów ewolucyjnych mają zasadniczy wpływ bezpośrednie działania Boga — Inteligentnego Projektanta.
102. Roczniki Filozoficzne: Volume > 68 > Issue: 4
Marek Słomka Marek Słomka
Antyewolucyjny kreacjonizm we współczesnej Polsce i jego wpływ na edukację religijną
Anti-Evolutionary Creationism in Contemporary Poland and its Influence on Religious Education

abstract | view |  rights & permissions | cited by
W niniejszym tekście analizuję tezy stawiane przez polskich antyewolucyjnych kreacjonistów, które w ostatnich latach zostały wyrażone nie tylko w publikacjach naukowych, ale także w ramach różnych form przekazu treści wiary religijnej oraz w publicznie prowadzonych dyskusjach, stanowiących istotny aspekt omawianej dziedziny. Celem artykułu jest określenie głównych składowych antyewolucyjnego kreacjonizmu oraz uchwycenie mechanizmów myślenia, które prowadzą do wewnętrznej niespójności formułowanych koncepcji a także niezgodności z wiedzą przyrodniczą, filozoficzną i teologiczną.Pokazuję jak wiele aspektów antyewolucyjnego kreacjonizmu zostało włączonych do podręczników katechetycznych, opublikowanych w ostatniej dekadzie w Polsce. Stanowczo za dużo jest tam treści zawierających podstawowe błędy i zredagowanych w taki sposób, który nie służy budowaniu relacji między nauką a wiarą religijną. Ewolucjonizm kojarzony jest głównie ze skrajnym naturalizmem, zaś kreacjonizm z fundamentalistyczną interpretacją biblijnych opisów stworzenia i odrzucaniem teorii ewolucji. Zbyt mało uwagi zwraca się na naukowe postacie ewolucjonizmu oraz wartościowe nurty kreacjonizmu. Wynika to między innymi z braku konsultacji treści na stylu nauk przyrodniczych i teologii z tymi reprezentantami Kościoła katolickiego, którzy akademicko zajmują się problematyką interdyscyplinarną.
103. Roczniki Filozoficzne: Volume > 68 > Issue: 4
Andrzej Maryniarczyk Andrzej Maryniarczyk
Metaphysical Creationism and the Paradoxes of Evolutionary Theism: A Contribution to the Discussion within Contemporary Thomism
Metafizyczny Kreacjonizm a Paradoksy Teizmu Ewolucyjnego

abstract | view |  rights & permissions | cited by
In this article I argue that metaphysical creationism that we encounter in the philosophy of St Thomas Aquinas, as opposed to American creationism and theological and biblical creationism, is a theory that stems from a purely philosophical explanation of the beginnings of the world and man. It is not, therefore, a biblical idea transferred to philosophy. Like the theism of the Aristotelian metaphysics, the theism of Aquinas’s metaphysics is not a religious (theological) theism, but a purely philosophical (metaphysical) theism, because it stems from a metaphysical explanation of reality. Metaphysical creationism is the ultimate explanation of the source of the existence of beings that are given to us in experience as both unnecessary in their own existence and changeable. American creationism, on the other hand, is a biological-cosmological interpretation of the biblical truth concerning the creation of the world within a certain time frame (the 7-day paradigm) and—at its starting point—refers to the data of Revelation, which it wants to confirm scientifically. This article is divided into two parts. The first part presents the key elements of the metaphysical theory of ex nihilo creation and the understanding thereof. In the second part, the elements of evolutionary theism are recalled which, from the point of view of metaphysical creationism, are the source of various paradoxes and, at times, even absurdities, and thus demand reconsideration.
104. Roczniki Filozoficzne: Volume > 68 > Issue: 4
Michał Chaberek Michał Chaberek
Skąd pochodzą nowe formy substancjalne? – Polemika z teistycznym ewolucjonizmem w ujęciu Mariusza Tabaczka
Where do the Substantial Forms Come From?—A Polemic with the Theistic Evolutionism of Mariusz Tabaczek

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Współcześni tomiści usiłują wykazać zgodność metafizyki arystotelesowsko-tomistycznej z teorią makroewolucji biologicznej. W ostatnim czasie stanowisko takie poparł Dr Mariusz Tabaczek. Jednak przyznaje on, że naukę Tomasza należy zmodyfikować w istotny sposób, aby można ją było pogodzić z teistycznym ewolucjonizmem. W jego ujęciu główny punkt takiej modyfikacji stanowi kwestia tego, czy stworzenie się zakończyło, czy nadal powstają nowe gatunki. W istocie ewolucyjny postulat powstawania nowych gatunków uderza nie tylko w naukę Tomasza, ale klasyczne chrześcijańskie rozumienie stworzenia. Tomistyczni ewolucjoniści nie potrafią wyjaśnić pochodzenia nowych form substancjalnych. Odwołują się do zmian przypadłościowych, takich jak przypadkowe mutacje genetyczne, których kumulacja miałaby prowadzić do powstania nowych gatunków. To jednak nie jest możliwe w świetle metafizyki tomistycznej, ponieważ zmiana przypadłościowa nie tworzy nowej substancji. Dodatkowo koncepcja tomistycznych ewolucjonistów nie harmonizuje z wieloma faktami odkrywanymi przez współczesną biologię. Tomistyczni ewolucjoniści muszą porzucić fundamentalne pojęcia filozofii św. Tomasza, takie jak złożenie bytowe substancja-przypadłości czy umiarkowany realizm. Nie da się więc pogodzić makroewolucji biologicznej z nauką Akwinaty.
105. Roczniki Filozoficzne: Volume > 68 > Issue: 4
Mariusz Tabaczek Mariusz Tabaczek
Ewolucja a dzieło stworzenia — odpowiedź na polemikę Michała Chaberka z teistycznym ewolucjonizmem
Evolution and Creation—A Response to Michał Chaberek’s Polemic with Theistic Evolutionism

abstract | view |  rights & permissions | cited by
W odpowiedzi na tekst Michała Chaberka, będący polemiką z moim stanowiskiem w kwestii teistycznego ewolucjonizmu, zwracam uwagę na kilka kluczowych zagadnień dotyczących filozofii i teologii arystotelesowsko-tomistycznej w kontekście teorii ewolucji, oraz wykazuję pewne nieścisłości i błędy w argumentacji mojego adwersarza. Definiując kluczowe aspekty terminu „stworzenie” w ujęciu Tomasza z Akwinu podkreślam, że zmiany ewolucyjne należą do Boskiego gubernatio, a nie creatio. Przedstawiam także nieco bardziej wnikliwą analizę zagadnienia dotyczącego konieczności bezpośredniej Boskiej interwencji w powstaniu nowych gatunków. Przechodząc do zagadnień stricte metafizycznych poruszam kwestie definicji substancjalizmu arystotelesowsko-tomistycznego, analogicznego charakteru statusu bycia substancją, oraz alternatywnej systematyki organizmów żywych zaproponowanej przez Chaberka. W dziedzinie teologii filozoficznej odpowiadam na pytanie o pochodzenie formy substancjalnej pierwszego przedstawiciela nowopowstałego gatunku, w odniesieniu do zagadnień dyspozycji materii i przypadłości substancji. Wracając do kwestii metafizycznych aspektów ewolucjonizmu, proponuję charakterystykę transformacji międzygatunkowej jako procesu, na który składa się wiele zmian substancjalnych i przypadłościowych.
advances in philosophical logic
106. Roczniki Filozoficzne: Volume > 68 > Issue: 4
Piotr Kulicki Advances in Philosophical Logic: Editorial to the Thematic Section
view |  rights & permissions | cited by
107. Roczniki Filozoficzne: Volume > 68 > Issue: 4
Zhiqiang Sun, Fenrong Liu Zhiqiang Sun
The Inference Pattern Mou in Mohist Logic: A Monotonicity Reasoning View
Schemat Wnioskowania Mou w Logice Mohistycznej

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Taking the standpoint of monotonicity reasoning, this paper provides a systematic way of looking at the inference pattern mou in the Mohist text. We have taken a logical, as well as a linguistic perspective, emphasizing features of classical Chinese, the role of context, and making use of any possible clues that we can find from the old text. By applying monotonicity rules we provide a uniform account of why shi er ran examples are valid inferences, and shi er buran examples are counter-examples.
108. Roczniki Filozoficzne: Volume > 68 > Issue: 4
Bożena Czernecka-Rej Bożena Czernecka-Rej
On Four Types of Argumentation For Classical Logic
O Czterech Typach Argumentacji na Rzecz Logiki Klasycznej

abstract | view |  rights & permissions | cited by
My goal of this article is to analyze the argumentation lines for the correctness of standard logic. I also formulate a few critical and comparative remarks. I focus on four the most coherent and complete argumentations which try to justify the distinguished position of classical logic. There are the following argumentations: Willard van O. Quine’s pragmatic-methodological argumentation, Jan Woleński’s philosophical-metalogical argumentation, Stanisław Kiczuk’s ontological-semantic argumentation, argumentation based on metalogic. In my opinion, the thesis concerning the correctness of classical logic is rationally justified by these argumentations. The problem remains whether the analyzed standard logic is the only proper logic.
109. Roczniki Filozoficzne: Volume > 68 > Issue: 4
Tomasz Jarmużek, Krzysztof Krawczyk, Rafał Palczewski Tomasz Jarmużek
Knowability as De Re Modality: A Certain Solution to Fitch Paradox
Poznawalność Jako Modalność De Re

abstract | view |  rights & permissions | cited by
In the paper, we try to find a new, intuitive solution to the Fitch paradox. We claim that traditional expression of Knowability Principle (p → ◊Kp) is based on erroneous understanding of knowability as de dicto modality. Instead, we propose to understand knowability as de re modality. In the paper we present the minimal logic of knowability in which Knowability Principle is valid, but Fitch Paradox does not hold anymore. We characterize the logic semantically as well as by an axiomatic and tableaux procedure approach.
110. Roczniki Filozoficzne: Volume > 68 > Issue: 4
Dominik Klein, Ondrej Majer, Soroush Rafiee Rad Dominik Klein
Non-Classical Probabilities for Decision Making in Situations of Uncertainty
Nieklasyczne Prawdopodobieństwa na Potrzeby Podejmowania Decyzji w Sytuacjach Niepewności

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Analyzing situations where information is partial, incomplete or contradictory has created a demand for quantitative belief measures that are weaker than classic probability theory. In this paper, we compare two frameworks that have been proposed for this task, Dempster-Shafer theory and non-standard probability theory based on Belnap-Dunn logic. We show the two frameworks to assume orthogonal perspectives on informational shortcomings, but also provide a partial correspondence result. Lastly, we also compare various dynamical rules of the two frameworks, all seen as generalizations of classic Bayes’ conditiong.
111. Roczniki Filozoficzne: Volume > 68 > Issue: 4
Tomasz Jarmużek, Aleksander Parol Tomasz Jarmużek
On Some Language Extension of Logic MR: A Semantic and Tableau Approach
O Pewnym Językowym Rozszerzeniu Logiki MR

abstract | view |  rights & permissions | cited by
In the article we present an extension of the minimal, normal positional logic, i.e., the logic with realization operator MR. Positional logic is a philosophical logic that makes it possible to relate sentences to contexts that can be understood in many ways. We enrich the basic language of minimal positional logic with additional expressions built with predicates and positional constants. We also accept expressions built with the realization operator and many positions, like: Ra1....an(A). Thanks to this, we increased the expressivity of minimal positional logic. In the article we point to many examples of the fact that, thanks to this small change, complex theories based on the proposed extension can be created. As a theory of proof for our logic, we assume tableau methods, showing soundness and completeness theorems. At the end, however, we show that the logic studied here is only a language extension of the MR: all theorems of the extension have their equivalents in pure MR theorems. However, theories built upon the proposed extension can express much more than theories built upon pure MR.
112. Roczniki Filozoficzne: Volume > 68 > Issue: 4
Anna Maria Karczewska Anna Maria Karczewska
Set-Theoretic Semantics for Many-Valued Positional Calculi
Semantyka Teoriomonogościowa dla Wielowartościowych Rachunków Pozycyjnych

abstract | view |  rights & permissions | cited by
The objective of this paper is to formulate adequate set theoretic semantics for Tkaczyk’s positional calculi Rb, Rk and Rb (TKACZYK 2007).
articles
113. Roczniki Filozoficzne: Volume > 68 > Issue: 3
Dariusz Łukasiewicz Dariusz Łukasiewicz
Divine Providence and Chance in the World
Opatrzność Boża a Przypadek w Świecie

abstract | view |  rights & permissions | cited by
The aim of the paper is to defend two theses: first, that the existence of chance events is compatible with God’s existence, and second, that chance might be part of divine providence. In what follows, the conjunction of the two is called “the compatibility thesis”; as will be argued, the thesis is grounded in contemporary science and in the concept of an omnipotent God, the creator of the universe. The paper is organized as follows. Section two presents the historical background and doctrinal basis of the concept of divine providence. Section three discusses the argument from chance for the non-existence of God and its critique. Section four is concerned with possible models of God’s action in the world where chance events occur. Finally, section five elaborates on the idea of God and His perfection—omnipotence, omniscience, benevolence, and sovereign will.
114. Roczniki Filozoficzne: Volume > 68 > Issue: 3
William Hasker William Hasker
How to Make a World
Jak Stworzyć Świat

abstract | view |  rights & permissions | cited by
This paper investigates two modalities in which a complex task can be accomplished, here termed meticulous control and purposeful randomness. The paper considers which of these better describes the divine creation of the universe, as we know that creation through science. The paper also considers the bearing of this question on views about divine providence, including Łukasiewicz’s “open probabilistic theism.”
115. Roczniki Filozoficzne: Volume > 68 > Issue: 3
Thomas P. Flint Thomas P. Flint
Providence, Chance, Divine Causation, and Molinism: A Reply to Łukasiewicz
Opatrzność, Przypadek, Boska Przyczynowość I Molinizm

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Dariusz Łukasiewicz’s “Divine Providence and Chance in the World” attempts to show that the strong traditional understanding of providence is no longer tenable, especially for one who adopts the current scientific picture of the world. In its place, Łukasiewicz suggests, we need to adopt a view of providence which allows for genuine chance events not controlled by God. I argue that he has not made his case on the need for the traditional view to be abandoned. I then examine two directions a Christian might go so as to accommodate most of the attractive elements of Łukasiewicz’s revisionary account without succumbing to the philosophical and theological defects his position exhibits.
116. Roczniki Filozoficzne: Volume > 68 > Issue: 3
Jean-Baptiste Guillon Jean-Baptiste Guillon
Divine Providence: Fine-Grained, Coarse-Grained, or Something in Between?
Boża Opatrzność

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Dariusz Łukasiewicz has investigated in depth the “Argument from Chance” which argues that the data revealing chance in the world are incompatible with Divine Providence. Łukasiewicz agrees that these data undermine the traditional model of Providence—a fine-grained model in which every single detail is controlled by God—but maintains that they are not incompatible with a coarse-grained model—in which God leaves to chance many aspects of history (including some horrendous evils). Furthermore, Łukasiewicz provides independent reasons to prefer this coarse-grained model. Even though I agree that a maximally fine-grained model is undermined by the scientific data, I argue that this is no sufficient reason to adopt a model as coarse-grained as Łukasiewicz’s. I propose a model of intermediate level of fine-grainedness which could avoid the drawbacks of both extremes, and seems to me to provide a more traditional approach to the problem of evil.
117. Roczniki Filozoficzne: Volume > 68 > Issue: 3
Peter Forrest Peter Forrest
Chance or Agency?: A Response to “Divine Providence and Chance in the World”
Przypadek Czy Sprawczość?

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Dariusz Łukasiewicz distinguishes six concepts of chance, some (C3, C5, C6) but not others (C1, C2, C4) compatible with human freedom in the robust (“libertarian”) sense. In this paper, I argue in two ways that theists should reject ontological chance (C1) and rely instead on irreducible agency when considering events that are providentially not predestined by God. My arguments depend on a univocal understanding of the assertions that God is a loving agent and that, at their best, human beings are loving agents. Implicit in Łukasiewicz’s paper, is the objection that this an improper anthropomorphism. I am an unashamed anthropomorphist and will defend univocity.
118. Roczniki Filozoficzne: Volume > 68 > Issue: 3
Jeffrey Koperski Jeffrey Koperski
Divine Action and the Laws of Nature: A Reply to Łukasiewicz
Działanie Boga a Prawa Przyrody

abstract | view |  rights & permissions | cited by
This reply to Łukasiewicz’s “Divine Providence and Chance in the World” argues for three conclusions. First, what he calls “epistemic deism” faces challenges from physics that are not widely recognized. Second, if theists in favor of the fine-tuning design argument are wrong, then so are most physicists, who believe that fine-tuning requires an explanation. Third, not all laws of nature are conditional in the way that Łukasiewicz believes. Fortunately, the distinction between laws and non-nomic information provides a way to expand his model of divine action.
119. Roczniki Filozoficzne: Volume > 68 > Issue: 3
Stanisław Judycki Stanisław Judycki
God’s Insurmountable Will and the Mystery of the Freedom of Created Beings: Comments on the book Opatrzność Boża, wolność, przypadek by Dariusz Łukasiewicz
Nieprzezwyciężona Wola Boga I Tajemnica Wolności Stworzonych Bytów

abstract | view |  rights & permissions | cited by
This article is a commentary on Opatrzność Boża, wolność, przypadek by Dariusz Łukasiewicz. The main thesis is that freedom in the sense of a non-causal free-act generator does not exist. We will experience freedom, true freedom, only in eternal life, and it will become real only when our individual essence is revealed to us. Eternal life will consist, among other things, in being able to see how all our actions flow from our individual essence
120. Roczniki Filozoficzne: Volume > 68 > Issue: 3
Ireneusz Ziemiński Ireneusz Ziemiński
Is God (Perfectly) Good?: Remarks on Opatrzność Boża, wolność, przypadek by Dariusz Łukasiewicz
Czy Bóg Jest (Doskonale) Dobry?

abstract | view |  rights & permissions | cited by
The main problem of Dariusz Łukasiewicz’ book is the problem of God’s goodness, especially the question if God is perfectly good (also in moral sense). If He is perfectly good, He should always do what is best in the given circumstances, or—if there is no possibility of doing good—choose the least evil given two or more alternatives. In the paper I argue that God’s perfect goodness could not be justified neither a priori, nor a posteriori. A priori arguments are not conclusive ones because it is not possible to infer moral goodness from such ontological features as simplicity, necessity or infinity. Moral goodness also does not derive from almightiness or omniscience. Quite contrary, almightiness (and omniscience) may even be obstacles to moral goodness; for if God knows everything what is logically possible to know and can do anything that is logically possible to do, then not only should He know evil, but also should be able to do it. A posteriori arguments are not conclusive because of horrendous evil in the world, especially in the nature; after all, there is a natural and inescapable cruelty in nature, a result of the fact that some species are food for other species. Therefore, if God indeed created the world, He cannot have been sensitive to the suffering of the creatures he brought to life, especially that there is a lot of pointless evil in the world we currently inhabit.