Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 21-40 of 43 documents

Show/Hide alternate language

artykuły
21. Roczniki Filozoficzne: Volume > 62 > Issue: 3
Dariusz Dąbek Dariusz Dąbek
Argumenty kosmologiczne w uzasadnianiu tezy o jedności Wszechświata
Cosmological Arguments in Justification a Thesis of the Unity of the Universe

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Współczesna kosmologia wskazuje na pewne przejawy jedności Wszechświata, np. uniwersalność praw przyrody, globalną czasoprzestrzeń, możliwość wyróżnienia uniwersalnego czasu i jednej, wspólnej historii, czy też ścisłe zależności między parametrami kosmologicznymi i stałymi fizycznymi a faktem istnienia życia. Wykorzystanie metody abstrakcji i wnioskowania analogicznego w analizie własności Wszechświata pozwalają, bez naruszania zasady autonomiczności nauki i filozofii, zasadnie argumentować za tezą o jego nomologicznej jedności. Z drugiej strony w kosmologii przyjmuje się założenia związane z określeniem przedmiotu jej badań oraz warunkujące jej uprawianie. Ich podstawą jest przekonanie o stałym, niezależnym od czasu i miejsca, sposobie funkcjonowania przyrody. Pozwala to na formułowanie opisujących ją niezmiennych czasoprzestrzennie praw i ekstrapolowanie ich na cały Wszechświat. Uzasadnieniem takiej praktyki badawczej jest zgodność konstruowanych modeli kosmologicznych z obserwacją, efektywność wyjaśniania problemów badawczych, spójność z innymi działami wiedzy przyrodniczej oraz sukcesy programów unifikacyjnych i badań interdyscyplinarnych.
22. Roczniki Filozoficzne: Volume > 62 > Issue: 3
Izabela Bondecka-Krzykowska Izabela Bondecka-Krzykowska
Informatyka jako nauka
Computer Science as a Branch of Knowledge

abstract | view |  rights & permissions | cited by
Artykuł ten jest próbą odpowiedzi na pytanie o status informatyki jako dyscypliny wiedzy oraz o miejsce, jakie zajmuje ona pośród innych nauk.Wśród informatyków i filozofów dominują cztery poglądy dotyczące statusu informatyki jako nauki. Pierwszym z nich jest twierdzenie, że informatyka to gałąź matematyki. Jeżeli podstawową działalnością informatyków jest pisanie programów – działalność matematyczna – to informatyka jest po prostu działem matematyki, czyli nauką formalną. Nie wszyscy jednak badacze zgadzają się z tym poglądem, twierdząc, że pisanie programów to rodzaj eksperymentu, a informatyka jest nauką przyrodniczą. Eksperymentowanie za pomocą komputerów jest czymś więcej niż tylko metodą pomocniczą w innych naukach, odgrywa bowiem istotną rolę również w obrębie samej informatyki. Wielu informatyków uważa jednak, że traktowanie uprawianej przez nich dyscypliny jako nauki formalnej lub przyrodniczej jest niewłaściwe, ponieważ zaniedbuje podstawowe stawiane przed nią zadanie – rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputerów. Informatyka jest zatem gałęzią inżynierii. Innym dominującym obecnie poglądem jest traktowanie informatyki jako nowej dyscypliny wiedzy, która wykorzystuje zarówno osiągnięcia inżynierii, jak i metody formalne i eksperymentalne. Sama nie jest jednak ani gałęzią matematyki, ani nauką przyrodniczą, ani też dziedziną inżynierii.
tłumaczenia
23. Roczniki Filozoficzne: Volume > 62 > Issue: 3
G. W. Leibniz, B. de Voldera, Andrzej Stefańczyk G.W. Leibniz do B. de Voldera
view |  rights & permissions | cited by
24. Roczniki Filozoficzne: Volume > 62 > Issue: 3
Elizabeth M. Anscombe, Justyna Głowala Wojna i morderstwo
view |  rights & permissions | cited by
recenzje
25. Roczniki Filozoficzne: Volume > 62 > Issue: 3
Wojciech Juszkiewicz Wojciech Juszkiewicz
Pojedynczoşć. Spór o zasadę indywiduacji w scholastyce
Singularity: The Dispute over the Principle of Individuation in Scholasticism

view |  rights & permissions | cited by
26. Roczniki Filozoficzne: Volume > 62 > Issue: 3
Błażej Gębura An Introduction to Metaphilosophy
view |  rights & permissions | cited by
27. Roczniki Filozoficzne: Volume > 62 > Issue: 3
Anna Starościc Philosophy of Science. A New Introduction
view |  rights & permissions | cited by
artykuły
28. Roczniki Filozoficzne: Volume > 62 > Issue: 2
Ks. Stanisław Janeczek Ks. Stanisław Janeczek
Kultura języka a kultura logiczna w myśli Johna Locke’a
The Culture of Language versus Logical Culture in John Locke’s Thought

view |  rights & permissions | cited by
29. Roczniki Filozoficzne: Volume > 62 > Issue: 2
Vittorio Possenti Vittorio Possenti
Anima, mente, corpo e immortalità: La sfida del naturalismo
Dusza, umysł, ciało i nieśmiertelność

view |  rights & permissions | cited by
30. Roczniki Filozoficzne: Volume > 62 > Issue: 2
Błażej Baszczak Błażej Baszczak
Wspólnota jako ontologia – koncepcja Jean-Luca Nancy’ego
Community as Ontology according to Jean-Luc Nancy

view |  rights & permissions | cited by
31. Roczniki Filozoficzne: Volume > 62 > Issue: 2
Ks. Grzegorz Stolarski Ks. Grzegorz Stolarski
Tomasza z Akwinu metafizyka stworzenia jako constitutio ipsa dependentia
Thomas Aquinas’ Metaphysics of Creation as Relation

view |  rights & permissions | cited by
32. Roczniki Filozoficzne: Volume > 62 > Issue: 2
Ewa Odoj Ewa Odoj
Is “The Presumption of Atheism” in Fact a Neutral Procedure?: A Critical Examination of Antony Flew’s Position
Czy „domniemanie ateizmu” jest faktycznie neutralną procedurą?

abstract | view |  rights & permissions | cited by
This article examines the concept of “The Presumption of Atheism” by Antony Flew. Flew claims that at the beginning of a debate on the existence of God we should adopt a standpoint of atheism and the opus of proof lies on the theists. I question different requirements that Flew puts on the representatives of theism and atheism. In responding, I raise an epistemological issue concerning how strong evidence for a particular belief should be in order for one to hold that belief. I claim that this depends on a subject’s circumstances and on his or her individual conditions. By means of these deliberations I try to reveal how various persons could reasonably demand from a theistic belief a different degree of probability than they do from an atheistic one. This shows, I think, that Flew’s procedure does not have to be rational for others, although it could be in his own case.
tłumaczenia
33. Roczniki Filozoficzne: Volume > 62 > Issue: 2
Roger Verneaux, Wojciech Golonka Roger Verneaux
Zjawisko i rzecz sama w sobie
Phenomenon and Thing in Itself

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
34. Roczniki Filozoficzne: Volume > 62 > Issue: 2
Agnieszka Lekka-Kowalik Agnieszka Lekka-Kowalik
Bóg, filozofia, uniwersytety. Wybrane zagadnienia z historii katolickiej tradycji filozoficznej
God, Philosophy, Universities: A Selective History of the Catholic Philosophical Tradition

view |  rights & permissions | cited by
35. Roczniki Filozoficzne: Volume > 62 > Issue: 2
Ks. Robert Puzia Ks. Robert Puzia
Über Gott und die Welt. Eine Autobiographie in Gesprächen
About God and the World: An Autobiography in Talks

view |  rights & permissions | cited by
36. Roczniki Filozoficzne: Volume > 62 > Issue: 2
Stanisław Janeczek Stanisław Janeczek
Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku
The Philosophy of the Jesuits in the Lands of the Former Republic of Poland in the 19th Century

view |  rights & permissions | cited by
sprawozdania
37. Roczniki Filozoficzne: Volume > 62 > Issue: 2
Adam Ziółkowski Adam Ziółkowski
„Filozofia kosmologii. Wokół myśli Michała Hellera”. VI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studencka, Kraków, 6-7 grudnia 2013 roku
“Philosophy of Cosmology. Around the Michał Heller’s Thought”. VI National Interdisciplinary Student Conference. Krakow, 6-7 December 2013

view |  rights & permissions | cited by
artykuły
38. Roczniki Filozoficzne: Volume > 62 > Issue: 1
Krzysztof Saja Krzysztof Saja
Filozoficzne źródła antyrealizmu etycznego
Philosophical Sources of Ethical Anti-Realism

view |  rights & permissions | cited by
39. Roczniki Filozoficzne: Volume > 62 > Issue: 1
Zenon E. Roskal Zenon E. Roskal
Paula Thagarda kryteria demarkacji
Paul Thagard’s Demarcation Criteria

view |  rights & permissions | cited by
40. Roczniki Filozoficzne: Volume > 62 > Issue: 1
Robert Trypuz Robert Trypuz
O nazywaniu przedmiotów – czyli jak Tadeusz Kotarbiński uczy rozumieć Ontologię Stanisława Leśniewskiego
About the Putting Names to Objects, i.e. How Tadeusz Kotarbiński Teaches Understand Stanisław Leśniewski’s Ontology

view |  rights & permissions | cited by