Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 161-180 of 223 documents

Show/Hide alternate language

0.172 sec

161. Studia Philosophica: Volume > 65 > Issue: 1/2
Josef Petrželka Josef Petrželka
Editorial
Editorial

162. Studia Philosophica: Volume > 65 > Issue: 1/2
Jan Zouhar Jan Zouhar
Korespondence Jiřiny Popelové s Robertem Konečným z let 1931–1936
Correspondence between Jiřina Popelová and Robert Konečný in years 1931–1936

abstract | view |  rights & permissions
Následující krátký soubor korespondence Jiřiny Popelové představuje jakési „čtvrté setkání“ s touto myslitelkou, setkání jistě nejdůvěrnější. Poodhaluje čtenáři soukromý život filozofky a její profesní i osobní vztahy.
163. Studia Philosophica: Volume > 65 > Issue: 1/2
Barbara Biháryová Barbara Biháryová
Analýza populizmu podľa Ernesta Laclaua
Analysis of populism by Ernesto Laclau

abstract | view |  rights & permissions
Populizmus dnes predstavuje často skloňovaný pojem tak na akademickej pôde, ako i na samotnej politickej scéne, v médiách a medzi laickou verejnosťou. Skutočnosťou je, že hoci v našej spoločnosti tento pojem používa takmer každý, len málokto vie, čo vlastne znamená. V tomto článku sa preto budeme zaoberať otázkou, ktorá sa stala predmetom analýz mnohých teoretikov, otázkou, čo je to populizmus. Jedným z tých teoretikov je Ernesto Laclau (1935–2014), ktorý populizmus nechápe ako ideológiu, ale ako istú stratégiu resp. spôsob komunikácie. V prvej časti nášho článku vymedzíme pojem „populizmus“, pričom upozorníme na jeho viaceré rozličné interpretácie ako aj na to, aké je jeho spoločné základné analytické jad­ro. V nasledujúcich častiach článku sa už zameriame na analýzu populizmu podľa Ernesta Laclaua. Cieľom nášho článku je teda analýza teórie populizmu podľa E. Laclaua v kontexte súčas­nej situácie na domácej i svetovej, nielen politickej scéne.
164. Studia Philosophica: Volume > 65 > Issue: 1/2
Ivana Holzbachová Ivana Holzbachová
Dva názory na blízkou budoucnost: (Hervé Juvin contra Gilles Lipovetsky)
Two opinions about the near future

abstract | view |  rights & permissions
V posledním půlstoletí se stále naléhavěji ozývá otázka, zda se naše civilizace – a s ní možná i civilizace světová – neblíží svému konci. Svým způsobem na tuto otázku odpovídají i G. Li­povetsky a H. Juvin v knize Globalizovaný Západ, kterou vydali společně ve Francii v roce 2010. Zatímco Lipovetsky se snaží vybalancovat svou vizi postmoderního světa tak, aby vyústila v obraz společnosti, která nezapomíná na své (různorodé) tradice, Juvin akcentuje hrozbu globálního střetu. Oba se vyrovnávají hlavně s otázkou poměru ekonomiky a politiky a oba svým způsobem kritizují nadvládu ekonomiky nad politikou. Je přitom třeba podot­knout, že jejich záběr je časově poněkud skromnější než u takových autorů jako je např. Spen­gler nebo Toynbee, případně u těch autorů, kteří vycházejí z představy ekologické katastrofy, nicméně právě proto mohou posloužit jako materiál ke srovnání s názory svých předchůdců i současníků na společnost, která zřejmě směřuje k velkým změnám. V této souvislosti au­torka jejich názory konfrontuje s myšlenkami jejich předchůdců i současníků (Feyerabend, Fukuyama, Huntington, Popper aj.) a snaží se najít shody a rozdíly.
165. Studia Philosophica: Volume > 65 > Issue: 1/2
Jiří Gabriel Jiří Gabriel
Brněnská léta Jana Steklíka: Janu Steklíkovi na rozloučenou
Brno period of Jan Steklík

166. Studia Philosophica: Volume > 65 > Issue: 1/2
Jan Zouhar Jan Zouhar
Cesta do Ruska
A Journey into Russia

167. Studia Philosophica: Volume > 65 > Issue: 1/2
Miloš Dokulil Miloš Dokulil
Filosofie „s dnešním odstupem času“: stále ještě jako racionálně kýžený projekt?
Philosophy “with today’s lapse of time”

168. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Josef Petrželka Editorial
169. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Andrej Kalaš Andrej Kalaš
The Problem of Truth, Happiness and Self-Refutation in the Philosophical Viewpoint of the World by Pyrrho of Elis
Problém pravdy, blaženosti a sebavyvrátenia vo filozofickom pohľade na svet u Pyrrhóna z Elidy

abstract | view |  rights & permissions
This paper attempts to explore the concept of truth, human happiness and the related prob­lem of self-refutation in the philosophical viewpoint of the world by Pyrrho of Elis. I argue that according to the so-called metaphysical interpretation of Pyrrho, the reason for our radical incompetence when it comes to knowledge is not our cognitive inability to grasp the truth, but rather the very nature of things of the world. I provide an alternative philosophical interpretation which is based on a philological conjecture in the preserved textual source. I then point out a surprising connection between this radical attitude and the achievement of human happiness, which constitutes the ultimate goal of Pyrrho’s philosophy. Finally, I pres­ent a possible solution to the problem of self-refutation, which is in a sense a challenge for radical Pyrrhonian agnosticism. By this paper, I endeavour to show how bizarre could be the image of the world viewed by the prism of radical skepticism of the early Pyrrhonism. Nev­ertheless, it is a world, wherein the philosopher vindicates his/her eudaimonia and defends the logical consistency of one’s own claims.
170. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Jakub Kapičiak Jakub Kapičiak
K materialite v myslení Judith Butlerovej
On Materiality in Judith Butler’s Thought

abstract | view |  rights & permissions
Štúdia sa zameriava na poznámky Judith Butlerovej o chiazmatickom prepojení jazyka a ma­térie. Cieľom je zistiť, čo takéto prepojenie vôbec znamená a odkiaľ pramení. Štúdia ukazuje, že ono prepojenie organicky vyplýva z autorkinej koncepcie performatívnej rodovej identity. Autorka prisudzuje telu úlohu aktívneho participanta v procese konštrukcie identity. Tým sa Butlerová vo svojej koncepcii vyhýba kultúrnemu determinizmu a emergencii voluntaristic­kého subjektu. Po stručnom zhrnutí Butlerovej koncepcie performatívnej rodovej identity sa štúdia ďalej zaoberá rozkladom opozície subjektu a objektu v autorkiných prácach. Následne sa už štúdia usiluje vyrovnať s otázkou chiazmatického prepojenia jazyka a matérie.
171. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Tomáš Korda Tomáš Korda
Návrh intepretace konce dějin u Hegela
An Outline of the Interpretation of Hegel’s End of History

abstract | view |  rights & permissions
Tato stať je výrazně ovlivněna pronikavou intepretací Hegelovy Fenomenologie ducha, kte­rou pod titulem Hegelova fenomenologie světa předložila Tereza Matějčková. Stať vychází z otázky, co z hlediska časovosti dělá duch, který nahlíží rozum působící v dějinách, když tento rozum nahlíží jakožto věčně působící princip (motor) dějin. Duch nevyhnutelně zaují­má perspektivu konce dějin. Tuto perspektivu ale neinterpretuji jako pokus vystoupit z dějin, popírat jejich časovost či přehlížet právě probíhající přítomné dění. Neboť právě „nynějšek“ má duch poznat tak, že v něm kulminuje věčně působící rozum. Z hlediska konce dějin či věč­nosti duch v přítomném poznává to věčně přítomné (totiž Rozum). K objasnění perspektivy konce dějin ji jednak krátce kontrastuji s Nietzscheho a Kantovým náhledem na konec dějin a jednak ji navrhuji připodobnit k „andělu dějin“, kterého viděl Walter Benjamin na obraze Angelus Novus a který zděšen z přítomného couvá zády k budoucnosti.
172. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Josef Krob Josef Krob
Současnost starých otázek
Topicality of Old Questions

173. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Radim Brázda Filozofové ve městě
174. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Jan Zouhar Jan Zouhar
O dějinách české filozofie
On History of the Czech Philosophy

175. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Jiří Gabriel Filosofický seminář na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity v letech 1919–1925
176. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Adriana Peremilovská, Josef Petrželka Adriana Peremilovská
„Obrázek vydá za tisíc slov“
One picture is worth thousand words

177. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Ivana Holzbachová „K čemu je dobrá válka?“ Glosa
178. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 1
Josef Petrželka Rozhovor s Jiřím Gabrielem a Jiřím Svobodou
179. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 2
Josef Petrželka Editorial
180. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 2
Josef Petrželka Josef Petrželka
Jak se kresli (neexistujici) zlo
How to draw (non-existent) evil