Search narrowed by:Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 21-40 of 564 documents

Show/Hide alternate language

0.1 sec

21. Forum Philosophicum: Volume > 6
Józef Bremer SJ Sagen und Zeigen. Die Verschränkung von Metaphysik und Sprachkritik beim frühen und späten Wittgenstein [Mówienie i pokazywanie. Splot metafizyki i krytyki języka u wczesnego i późnego Wittgensteina]
22. Forum Philosophicum: Volume > 6
Józef Bremer SJ Wille, Würfel und Wahrscheinlichkeit Das System der moralischen Notwendigkeit in der Jesuitenscholastik 1550-1700 [Wola, los i prawdopodobieństwo. System konieczności moralnej w scholastyce jezuickiej 1550-1700]
23. Forum Philosophicum: Volume > 7
Wojciech Słomski Veda v nás a około nás. Úvahy o vede, človeku a spoločnosti [Nauka w nas i wokół nas]
24. Forum Philosophicum: Volume > 7
Stanisław Ziemiański SJ Kleine Geschichte der abendländischen Metaphysik, Von Platon bis Hegel, [Krótka historia metafizyki zachodniej. Od Platona do Hegla]
25. Forum Philosophicum: Volume > 7
Jerzy Machnacz Grenzen. Zur ethischen Dimension des Handelns [Granice. O etycznym wymiarze działania]
26. Forum Philosophicum: Volume > 7
Aneta Szafran Umysł na nowo odkryty [The Rediscovery of the Mind, 1992]
27. Forum Philosophicum: Volume > 8
Stanisław Ziemiański Filosofia e rivelazione, Un contributo al dibattito su ragione e fede [Filozofia a objawienie. Przyczynek do debaty na temat rozumu i wiary]
28. Forum Philosophicum: Volume > 8
Wojciech Słomski Historické typy racionality
29. Forum Philosophicum: Volume > 8
Tadeusz Kukułka SJ Filosofia del diritto di Giovanni Paolo II [Jana Pawla II filozofia prawa]
30. Forum Philosophicum: Volume > 9
Józef Bremer Radiant Cool. A Novel Theory of Consiousness [Promienienny chłód. Nowa teoria świadomości]
31. Forum Philosophicum: Volume > 9
Józef Bremer Naturphilosophie [Filozofia przyrody]
32. Forum Philosophicum: Volume > 9
Jerzy Machnacz Religion: Entstehung - Funktion - Wesen [Religia: Powstanie - funkcja - istota]
33. Forum Philosophicum: Volume > 9
Jerzy Machnacz Edith Stein: Themen, Bezüge - Dokumente [Edith Stein: Tematy - odniesienia - dokumenty]
34. Forum Philosophicum: Volume > 9
Wojciech Słomski Istorija obščestvennych dviženij i političeskich partij [Historia ruchów społecznych i partii politycznych]
35. Roczniki Filozoficzne: Volume > 1
Idea człowieka we współczesnych prądach filozoficznych
Idea człowieka we współczesnych prądach filozoficznych

36. Roczniki Filozoficzne: Volume > 1
St. Kamiński St. Kamiński
Selbstkritik der Philosophie und vergleichende Philosophiegeschichte im Umriss
Selbstkritik der Philosophie und vergleichende Philosophiegeschichte im Umriss

37. Roczniki Filozoficzne: Volume > 1
Albert M. Krąpiec Albert M. Krąpiec
Tomistyczna sublimacja uczuć w świetle noważytnej psychologii
Tomistyczna sublimacja uczuć w świetle noważytnej psychologii

38. Roczniki Filozoficzne: Volume > 1
W. Granat W. Granat
Spór o istnienie świata
Spór o istnienie świata

39. Roczniki Filozoficzne: Volume > 1
J. Majkowski J. Majkowski
Drogi samopoznania
Drogi samopoznania

40. Roczniki Filozoficzne: Volume > 1
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Europäische Philosophie der Gegenwart
Europäische Philosophie der Gegenwart