Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 21-36 of 36 documents

0.019 sec

21. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
Vsievolod Volchev Norbert Michta, Julian Marchlewski. Polska — naród — socjalizm (Julian Marchlewski. Poland — Nation — Socialism)
22. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 3
Wiaczesław Piotrowski Antoni Kępiński, Lęk (Anxiety)
23. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 3
Witold Marciszewski Witold Marciszewski, Podstawy logicznej teorii przekonań (Foundations of a Logical Theory of Assent)
24. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 3
Roman Rudziński Roman Rudziński, Ideał moralny a proces dziejowy w marksizmie i neokantyzmie (Moral Ideal and Historical Process in Marxism andNeo-Kantianism)
25. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 4
Władysław Krajewski Władysław Krajewski, Konieczność, przypadek, prawo statystyczne (Necessity, Chance, Statistical Law)
26. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 4
Jan Szczepański Wojciech Pomykalo, Kształtowanie ideału wychowawczego w PRL w latach 1944—1976 (The Shaping of the Educational Ideal in Poland in 1944—1976)
27. Dialectics and Humanism: Volume > 7 > Issue: 2
Józef Andrzej Stuchliński Józef Andrzej Stuchliński, Problemy wyboru strategii metodologicznej w biologii współczesnej (Choice of Methodological Strategy in Contemporary Biology)
28. Dialectics and Humanism: Volume > 7 > Issue: 2
Witold Mackiewicz Witold Mackiewicz, Brzozowski
29. Dialectics and Humanism: Volume > 7 > Issue: 2
Józef Żuraw Józef Żuraw, Myśl Filozoficzna I Społeczna Tadeusza Kościuszki. Tradycje I Współczesnść (The Philosophical and Social Thought Of Tadeusz Kościuszko. Traditions and the Present Day)
30. Dialectics and Humanism: Volume > 8 > Issue: 2
Barbara Jedynak, Stanisław Jedynak Marek Fritzhand. Marksizm, Gumanizm, Moral (Marxism, Humanism and Morality); Mieczyslaw Michalik. Dialektika Razvitiya Sotsialisticheskoy Morali (Dialectics of the 'Development of Socialist Morality)
31. Dialectics and Humanism: Volume > 8 > Issue: 2
Witold Mackiewicz Czesław Dejnarowicz, Literatura Naukowa — Uczeni — Wydawcy (Scientific Literature — Scientists — Publishers)
32. Dialectics and Humanism: Volume > 8 > Issue: 2
Seweryn Żurawicki Seweryn Żurawicki, Metody I Techniki Badań Ekonomicznych: Zagadnienia Epistemologiczne I Metodologiczne (Methods and Techniques of Economic Research: Epistemological and Methodological Problems)
33. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 3
A.W, Andrzej Walicki, Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego (Philosophy and Messianism. Studies in the History of Philosophy and Socio-Religious Thought of the Poliish Romanticism)
34. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 3
J. T. Jerzy Topolski, Metodologia historii (Methodology of History)
35. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 3
Jerzy Heymann Stanisław Kozyr-Kowalski, Max Weber i Karol Marks. Socjologia Maxa Webera jako „pozytywna krytyka materializmu historycznego" (Max Weber and Karl Marx. Max Weber's Sociology as „Positive Critique of Historical Materialism")
36. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 3
Janina Wojnar-Sujecka Włodzimderz Pawluczuk, Swiatopogląd jednostki w warunkach rozpadu społeczności tradycyjnej (The Individual's Welthanschauung under the Conditions of the Disintegration of Traditional Community)