Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 1-20 of 45 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Władysław Prężyna, Teresa Kwaśniewska Władysław Prężyna
Powią z an ie postawy religijnej i osobowości ana lizow an e j w świetle danych Inwentarza psychologicznego H. G. Gougha
Interrelationship between Religious Attitude and Personality Analysed in the Light of the Data Supplied by H. G. Gough’s Psychological Inventory (California Psychological Inventory)

view |  rights & permissions | cited by
2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Dorota Kornas-Biela Dorota Kornas-Biela
Motywacja moralna młodzieży: Psychologiczne badania studentów
The Moral Motivation in Various Groups of Youth

view |  rights & permissions | cited by
3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Tadeusz Witkowski Tadeusz Witkowski
Motywy kontaktu z grupą o charakterze religijnym
Motives for Contact with a Group of Religious Character

view |  rights & permissions | cited by
4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Czesław Walesa Czesław Walesa
Sukcesywność uzdolnień w rozwoju procesu klasyfikowania: Interpretacja własnych badań nad klasyfikowaniem w świetle J. P. Guilford a teorii inteligencji
Successiveness of Abilities in the Development of Classification Process

view |  rights & permissions | cited by
5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Problem „ciągłości—skokowości” procesu uczenia się na przykładzie procesu identyfikacji pojęć
Continuity vs Discontinuity of the Process of Learning as Revealed in the Process of Concept

view |  rights & permissions | cited by
6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Adam Biela Adam Biela
Decyzyjny model czynności informacyjnej w sytuacjach ze źrodłem in formacji niezawodnej
The Decision Model of Information Processing in Situations with a Source of Reliable (Infallible) Information

view |  rights & permissions | cited by
7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Franciszek Bujak Franciszek Bujak
Pomiar użyteczności działań w sytuacjach decyzyjnych: Badania eksperymentalne dzieci w wieku od 8 do 15 lat
Measurement of the Utility of Activities in the Decision Situations

view |  rights & permissions | cited by
8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Życie i działalność naukowa prof. dra Jozefa Reutta
Życie i działalność naukowa prof. dra Jozefa Reutta

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Czesław Walesa Czesław Walesa
The Analysis of Intelligence
The Analysis of Intelligence

view |  rights & permissions | cited by
10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Boguchwał Winid Boguchwał Winid
Wstęp do antypsychoanalizy
Wstęp do antypsychoanalizy

view |  rights & permissions | cited by
11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Roman Pomianówski Roman Pomianówski
School Counselling
School Counselling

view |  rights & permissions | cited by
12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 4
Zbigniew Zaleski Zbigniew Zaleski
Encyclopedia of Psychology
Encyclopedia of Psychology

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy
13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 3
Stanisław Mazierski Stanisław Mazierski
Mechanicyzm i finalizm
Mechanism and Finality

view |  rights & permissions | cited by
14. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Sciamy wektorowy model pola bezwładności
Sciama’s Vectorial Model of the Inertial Field

view |  rights & permissions | cited by
15. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 3
Mieczysław Lubawski Mieczysław Lubawski
O wartości informacji
On the Value of Information

view |  rights & permissions | cited by
16. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
„Stwarzanie” materii a kosmologiczny model de Sittera
„Creation” of Matter and de Sitter World Model

view |  rights & permissions | cited by
17. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Podstawy podziału terminów naukowych
Principles of Division of Scientific Terms

view |  rights & permissions | cited by
18. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 3
Bolesława Twakowska Bolesława Twakowska
Doświadczenie naukowe jako baza wyjściowa w rozważaniach filozoficznych
L’éxpérience scientifique comme point de départ des recherches philosophiques

view |  rights & permissions | cited by
19. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 3
Mieczysław Turek Mieczysław Turek
R. Carnapa ujęcie wzajemnej relacji terminów teoretycznych i obserwacyjnych
R. Carnap’s Conception of Interrelation of Theoretical and Observational Terms

view |  rights & permissions | cited by
20. Roczniki Filozoficzne: Volume > 22 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Stratygraficzna pozycja fauny archeocjatowej z Łysej Góry
Stratigraphic Position of Archaeocyathid Fauna from Łysa Göra (The Holy Cross Mountain)

view |  rights & permissions | cited by